POSLOVI ZAVODA
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada i nabava stručnih studija i podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

POSLOVI ZAVODA

Poslovi Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i obuhvaća: izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje istim u okviru ovlasti, pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, izradu prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži nadležno Ministarstvo ili Župan i druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Iz Plana rada Zavoda izdvajamo najvažnije aktivnosti i projekte:

  1. Praćenje provedbe Prostornog plana Zagrebačke županije
  2. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije
  3. Pripremne aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije
  4. Izrada prostornih planova gradova i općina
  5. Izrada izvješća o stanju u prostoru
  6. Izrada i nabava stručnih studija i podloga
  7. Vođenje Informacijskog sustava  prostornog uređenja
  8. Stručno-analitički i ostali poslovi