POSLOVI ZAVODA Izrada i nabava stručnih studija i podloga
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada i nabava stručnih studija i podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Izrada i nabava stručnih studija i podloga

Izrada i nabava stručnih studija i podloga

Obveza izrade i nabave stručnih podloga i studija utvrđena je posebnim propisima, kao i Prostornim planom Zagrebačke županije. Tijekom 2013. godine izrađena je Krajobrazna studija Zagrebačke županije, dok su tijekom 2014. i 2015. godine izrađene posebne stručne podloge za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije.

 

Krajobrazna studija Zagrebačke županije

  

 

Temeljem obveze iz Zakona o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske te Prostornog plana Zagrebačke županije, Zavod je u 2013. godini inicirao izradu Krajobrazne studije Zagrebačke županije te proveo njezinu verifikacije po dostavljenim fazama izrade.

Izrada Krajobrazne studije, za razinu obrade općih krajobraznih tipova / područja, bila je povjerena dvjema tvrtkama: tvrtki Arhikon d.o.o., koja je provela analize postojeće klasifikacije krajolika, analize vizualnih i povijesnih obilježja, dala ocjenu osjetljivosti te smjernice i preporuke za planiranje pojedinih općih krajobraznih područja, i tvrtki Oikon d.o.o., koja je izradila kartografsku i statističku obradu podataka te digitalnu obradu u GIS sustavu i provela posebne analize i ocjene osjetljivosti i vrijednosti općih krajobraznih područja. Koordinator, voditelj izrade i autor metodologije je dr.sc. Biserka Bilušić Dumbović, mag.ing.arch.

 Krajobraznu studiju Zagrebačke županije možete pogledati ovdje.

 

Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije

 

U sklopu pripremnih aktivnosti na izradi Prostornog plana Zagrebačke županije Zavod je tijekom 2016. godine pokrenuo izradu elaborata „Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije“. Elaborat je izradila tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o. u studenom 2016. godine.

Svrha elaborata je definirati osnovne smjernice i podatke iz Plana upravljanja rizicima od poplava (NN br. 66/16) koji će se implementirati u dijelove Prostornog plana Zagrebačke županije koji se odnosi na vodnogospodarski sustav. Elaborat je izrađen na osnovi Plana upravljanja vodnim područjem za razdoblje 2016.-2021. čiji sastavni dio čini Plan upravljanja rizicima od poplava.

Na osnovi Plana upravljanja poplavnim rizicima mogu se definirati četiri poplavne zone s obzirom na vjerojatnost pojavljivanja: zona velike vjerojatnosti (VV), zona srednje vjerojatnosti (SV), zona male vjerojatnosti (MV) i ostalo područje (O).

U elaboratu su dane smjernice kako bi se minimizirali poplavni rizici prilikom izrade prostornog plana. U Odredbama za provođenje dan je prijedlog razgraničenja osjetljivosti prostora s obzirom na pojedine poplavne zone, kao i prijedlog preporuka za planiranje građevinskih područja i zahvata u poplavnim zonama ovisno o njihovoj ranjivosti na poplave. Također su definirani i uvjeti za minimiziranje rizika od poplava u iznimnim slučajevima gradnje ranjivih zahvata u osjetljivim poplavnim zonama.

 

Elaborat Implementacija plana upravljanja rizicima od poplava u Prostorni plan Zagrebačke županije možete pogledati ovdje.