ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
POSLOVI ZAVODA

Izrada novog PPZŽ

Pripremne aktivnosti na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije

 

Sukladno odredbama novog Zakona o prostornom uređenju, Zavod je započeo s pripremnim aktivnostima na izradi novog Prostornog plana Zagrebačke županije. Novi Plan treba se temeljiti na najnovijim stručnim spoznajama, novim propisima i mjerama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, trendovima i procesima u prostoru te na multidisciplinarnom pristupu izradi. Kao strateški dokument regionalnog razvoja treba imati odlučujuću ulogu u usmjeravanju društvenog i gospodarskog razvoja Zagrebačke županije, te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa i zaštitu prostora. Sam postupak izrade i donošenja ovog Plana u budućem razdoblju u cijelosti treba uskladiti s zakonskom regulativom iz područja prostornog uređenja, kao i s Državnim planom prostornog razvoja.

 

Tijekom 2014. godine u Zavodu je proveden niz pripremnih aktivnosti na izradi novog Plana, osobito u području vodnogospodarskog sustava, infrastrukture i zaštite prirode. U okviru pripremnih aktivnosti izrađena je i posebna stručna podloga „Implementacija Plana upravljanja vodnim područjima u Prostorni plan Zagrebačke županije“ (S. Mišetić, Zagreb, prosinac 2014.).

 

Tijekom 2015. godine izrađena je „Usporedna analiza Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12 i 92/15) s Prostornim planom Zagrebačke županije“ (Zavod, listopad 2015.), kao i „Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije iz područja demografije“ (N. Rajić, studeni 2015.). Također je, u Zavodu, izrađena usporedna analiza lokacija postrojenja obnovljivih izvora energije u Prostornim planovima uređenja gradova i općina i Studiji obnovljivih izvora energije na području Zagrebačke županije (Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2015.).

 

Također, tijekom 2016. godine provedene su analize zaštitnih zona Potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec u odnosu na provedena istraživanja Hrvatskih voda te izrađena stručna podloga - Implementacija upravljanja rizicima od poplave u Prostorni plan Zagrebačke županije (Zelena infrastruktura, studeni 2016.).

 

Tijekom 2017. godine izrađena je Analiza izgrađenosti kroz vremenska razdoblja za područje Zagrebačke županije koja se odnosi na godine: 1968., 1987., 2002. i 2013.. Analizom je prikazana izgrađenost područja naselja putem kvantificiranih pokazatelja te usporednim prikazom izgrađenosti (kartogrami) po odabranim razdobljima. (Gdi d.o.o, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, 2017.).

 

U listopadu 2018. godine s tvrtkom Urbing d.o.o. ugovorena je izrada Stručne podloge za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije u području sustava središnjih naselja kojom će se predložiti novi sustav gravitacijskih žarišnih točaka obzirom na dograđenu mrežu društvene infrastrukture te u skladu sa novijim demografskim pokazateljima.