POSLOVI ZAVODA Izrada prostornih planova gradova i općina
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada i nabava stručnih studija i podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Izrada prostornih planova gradova i općina

Izrada prostornih planova gradova i općina

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju, a po provedenom postupku nabave, tijekom 2016. godine preuzeo je obvezu izrade sljedećih prostornih planova iz nadležnosti gradova i općina:

  1. Izradu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani
  2. Izradu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
  3. Izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kravarsko
  4. Izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec.

Izrada prostornih planova za općine Brckovljani, Pisarovina i Kravarsko je dovršena, dok je izrada prostornog plana za Općinu Rakovec u 2017. u visokoj fazi dovršenosti. Sve navedene izmjene i dopune prostornih planova obuhvaćaju složeni proces analize pristiglih inicijalnih zahtjeva za njihovom izradom, analizu posebnih propisa i prostornih planova šireg područja s kojima treba uskladiti planska rješenja, prilagodbu grafičkih prikaza novom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, kao i izradu pročišćenog teksta odredbi za provođenje i kartografskih prikaza, sukladno novom Zakonu o prostornom uređenju.