POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada projekata, studija i stručnih podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Obrada podataka za ISPU Zagrebačke županije

Od 2014. godine Zavod kontinuirano vodi Registar prostornih planova na području Zagrebačke županije. Cilj vođenja Registra je strukturiranje postojećih i budućih raznorodnih podataka o dokumentaciji prostora kojima raspolaže Zavod, te je ujedno i podloga za objavu odabranih podataka na službenim internetskim stranicama Zavoda. Zavod je na svojima službenim Internetskim stranicama objavio WEB GIS preglednik, koji sadrži: Prostorni plan Zagrebačke županije, Prostorne planove područja posebnih obilježja, Prostorne planove uređenja gradova i općina, Generalne urbanističke planove, Urbanističke planove uređenja, Detaljne planove uređenja i digitalni katastar te je omogućena pretraga pojedine lokacije prema broju katastarske čestice. Registar sadrži podatke o preko 600 prostornih planova s područja županije a za svaki plan odnosno izmjenu i dopunu plana prikupljeno je i obrađeno preko 100 zasebnih podataka.

 

Slika: Registar prostornih planova Zagrebačke županije