PROSTORNI PLANOVI Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU

Prostorni planovi lokalne razine, čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, osim prostornih planova uređenja gradova ili općina, sukladno Zakonu o prostornom uređenju su i:

 • Generalni urbanistički plan koji se obvezno donosi za građevinsko područje naselja i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja središnjeg naselja velikog grada.
  Generalni urbanistički plan propisuje:
 1. uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar dijela svog obuhvata za koji se ne donosi urbanistički plan uređenja
 2. smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja čiji je obuhvat određen generalnim urbanističkim planom.
  Generalni urbanistički plan može za dijelove građevinskog područja za koje se prema Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

 

Prikaz tijeka izrade i donošenja Generalnih urbanističkih planova (GUP) i njihovih izmjena i dopuna na području Zagrebačke županije

 

 • Urbanistički plan uređenja koji se obvezno donosi za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju. Urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata, te sadrži:
 1. detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu,
 2. prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene i
 3. druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina.

 

Prikaz tijeka izrade i donošenja Urbanističkih planova uređenja (UPU) i njihovih izmjena i dopuna na području Zagrebačke županije

 

Na području Zagrebačke županije na snazi su tri generalna urbanistička plana (Jastrebarsko, Samobor i Zaprešić), a gradovi i općine donijeli su i preko 100 urbanističkih planova uređenja i više od pedeset detaljnih planova uređenja (koji se temeljem Zakona o prostornom uređenju smatraju urbanističkim planovima uređenja).

 

Prikaz tijeka izrade i donošenja Detaljnih planova uređenja (DPU) i njihovih izmjena i dopuna na području Zagrebačke županije

 

Ovi se planovi, po donošenju, dostavljaju Zavodu koji ih uvodi u Registar prostornih planova Zagrebačke županije i objavljuje u WEB-GIS pregledniku.

 

Sve važeće generalne urbanističke planove i urbanističke planove uređenja možete pregledati u WEB-GIS PREGLEDNIKU