PROSTORNI PLANOVI Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ II. Izmjene i dopune
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

II. Izmjene i dopune

 

ODLUKA O II. IZMJENANA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Ova odluka objavljena je u "Glasniku Zagrebačke županije" br. 8/2007.

 

ELABORAT II. IZMJENA I DOPUNA PPZŽ

 

Knjiga I

Tekstualni dio

 

Grafički prilozi - Kartogrami

2. 2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

 

Knjiga II - Grafički dio

Karta 1.: KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA