PROSTORNI PLANOVI Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ III. Izmjene i dopune
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

III. Izmjene i dopune

 

ODLUKA O III. IZMJENANA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Ova odluka objavljena je u "Glasniku Zagrebačke županije" br. 4/2010.

 

ELABORAT III. IZMJENA I DOPUNA PPZŽ

 

Tekstualni dio

1. Osnovni dio

2. Obvezni prilozi

 

Grafički dio

Karta 2.1.: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – ENERGETIKA I TELEKOMUNIKACIJE