PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G

 

 Detaljan prikaz tijeka izrade i 

 donošenja PPUO/G-a

 

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave.

 

Prostorni plan uređenja sadrži grafičke prikaze u mjerilu 1:25.000 te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000 i tekstualne opise te odredbe za provođenje plana.

 

Karta teritorijalnog ustroja Zagrebačke županije

 

Ovi se planovi, po donošenju, dostavljaju Zavodu koji ih uvodi u Registar prostornih planova Zagrebačke županije i objavljuje u WEB-GIS pregledniku.

 

Ulaz u WEB-GIS PREGLEDNIK