PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave (veliki gradovi, gradovi i općine), temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja (PPU).

 

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je veliki grad, grad ili općina, a donosi ga gradsko, odnosno općinsko vijeće.

 

U sustavu Zagrebačke županije nalaze se 2 velika grada (gradovi preko 35.000 stanovnika): Samobor i Velika Gorica, 7 gradova: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Sveta Nedelja, Vrbovec i Zaprešić, i 25 općina: Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Krašić, Kravarsko, Križ, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik i Žumberak.

 

Karta teritorijalnog ustroja Zagrebačke županije

 

 

Prostorni plan uređenja sadrži grafičke prikaze u mjerilu 1:25.000:

 

  • korištenje i namjenu prostora,
  • glavne mreže infrastrukture i
  • uvjete zaštite prostora i ograničenja,

 

te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000 i tekstualne opise i odredbe za provođenje plana.

 

Izrada i donošenje prostornog plana uređenja provodi se prema zakonski propisanom postupku koji uključuje javnu raspravu i sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, uz mogućnost davanja primjedaba i prijedloga na plan. Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa propisima i planovima šireg područja.

 

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine, kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim smjernicama Prostornog plana Županije.

 

Prikaz tijeka izrade i donošenja Prostornih planova gradova i općina (PPUO/G) i njihovih izmjena i dopuna na području Zagrebačke županije

 

Ovi se planovi, po donošenju, dostavljaju Zavodu koji ih uvodi u Registar prostornih planova Zagrebačke županije i objavljuje u WEB-GIS pregledniku.

 

Prostorne planove uređenja gradova i općina možete pregledati u WEB-GIS PREGLEDNIKU